Občianske združenie PECKA (ďalej len ako „združenie“) je dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, zoskupujúce:

 1. Rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus (ďalej len „PEC“).
 2. Osoby postihnuté diagnózou PEC.
 3. Rodiny s deťmi s iným pohybovým postihnutím.
 4. Osoby s iným pohybovým postihnutím.

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia je: PECKA.
 2. Sídlom združenia je: ul. M.Dulu 46, 036 08 Martin.
 3. Združenie je právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 2 písmeno a/ Občianskeho zákonníka založenou na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov.
 4. Jeho právne pomery sa riadia týmto zákonom a stanovami združenia.

Článok 2

Poslanie a ciele združenia

 1. Poslaním združenia je zoskupovanie a podpora rodín s dieťaťom postihnutým diagnózou PEC, osôb postihnutých PEC, rodín s deťmi s iným pohybovým postihnutím a osôb s iným pohybovým postihnutím.
 2. Podporuje v rámci svojich možností rodiny s postihnutými deťmi s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím, osoby postihnuté PEC a osoby s pohybovým postihnutím.
  Podporuje a rozvíja problematiku postihnutia PEC formou prednášok, seminárov, publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami a aj v spolupráci s inými združeniami.
 3. Pomáha riešiť aktuálne krízové situácie podľa možnosti a právomoci tohto združenia.
 4. Presadzuje skvalitňovanie zdravotníckej starostlivosti o deti s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov.
 5. Nadväzuje kontakty a získava pre spoluprácu odborníkov zo všetkých oblastí (právnej, zdravotníckej a sociálnej), ktorí sa zaoberajú potrebami detí s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím.
 6. Organizuje vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú aj odbornú verejnosť.
 7. Združenie má právo vydávať periodickú a neperiodickú tlač, ako aj podporovať iné inštitúcie vydávajúce takúto tlač, zameranú na spoločnú problematiku.
 8. Združenie môže vyvíjať činnosť na získanie sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je individuálne, kolektívne alebo čestné.
 2. Členmi združenia sa môžu stať rodičia dieťaťa s diagnózou PEC alebo iným pohybovým ochorením, osoby s postihnutím PEC alebo osoby s iným pohybovým postihnutím nad 18 rokov svojho veku a iné súkromné a právnické osoby, ktoré majú záujem podporovať prácu združenia.
 3. Členstvo v združení je dobrovoľné. Každý registrovaný člen môže kedykoľvek v súlade s predpismi združenia svoje členstvo v združení zrušiť.
 4. Žiadosť o členstvo v združení sa predkladá predsedníctvu združenia.
 5. Každá osoba, ktorá sa chce stať členom združenia (žiadateľ), podá písomnú žiadosť/prihlášku o členstvo adresovanú združeniu. V žiadosti/prihláške žiadateľ uvedie údaje vyžadované príslušným predpisom združenia a priloží listiny tvoriace súčasť prihlášky, ktoré určí predsedníctvo združenia.
 6. Podmienky zaevidovania registrácie za združenie sú nasledovné:
 7. súhlas s dodržiavaním stanov združenia, etického kódexu združenia a predpisov združenia,
 8. prevzatie záväzku uhrádzať ročný členský poplatok a to prioritne bezhotovostným platobným stykom na účet združenia,
 9. uhradenie ročného členského príspevku na činnosť združenia (ročný príspevok na činnosť) za kalendárny rok, pre ktorý má byť členstvo v združení vykonané, a to prioritne bezhotovostným platobným stykom na účet združenia,
 10. rozhodnutie predsedníctva združenia o schválení prihlášky a zaevidovaní žiadateľa.
 11. Rozhodnutie o vzniku členstva sa oznamuje vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo.
 12. Ak predsedníctvo združenia rozhodne o nezaevidovaní žiadateľa, vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi a vráti členský príspevok na jeho účet.
 13. Členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, vylúčením, úmrtím alebo zánikom združenia. V prípade ukončenia členstva rezignáciou nemá člen právo žiadať späť dary a príspevky, ktoré poskytol združeniu pri jeho vstupe alebo počas svojho členstva v ňom.
 14. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo.
 15. Člen združenia môže byť vylúčený zo združenia:
 16. ak závažne poruší predpisy združenia, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä:
  1. porušenie stanov združenia alebo etického kódexu združenia,
  1. iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena združenia,
  1. dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena združenia stanovenej predpismi združenia alebo rozhodnutím orgánu združenia, ktoré vážne ohrozuje alebo môže vážne ohroziť poslanie združenia, princípy a vzťahy v združení alebo autoritu združenia či rozhodovacej činnosti orgánov združenia,
 17. ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. neuhradenie členského príspevku po dobu viac ako 15 dní po termíne jeho splatnosti napriek najmenej jednej opakovanej písomnej výzve).
 18. Zánik členstva v združení nezbavuje člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo jeho členom.
 19. Čestné členstvo udeľuje združenie jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za osobitné zásluhy o zlepšenie kvality liečby a života detí s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím. O udelení čestného členstva rozhoduje na základe písomného návrhu ktoréhokoľvek člena združenia predsedníctvo.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia je oprávnený voliť, byť volený do príslušných orgánov združenia, podávať návrhy, pripomienky, žiadosti a aktívne sa podieľať na práci v orgánoch a na činnosti združenia, zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a používať výhody z toho vyplývajúce.
 2. Člen združenia je povinný dodržiavať stanovy, etický kódex a ostatné predpisy združenia, rozhodnutia združenia,  uznesenia valného zhromaždenia a predsedníctva.
 3. Člen združenia je povinný platiť riadne a včas členské príspevky v stanovenej výške a to vždy do 31.1. príslušného kalendárneho roka a to prioritne bezhotovostným platobným stykom na účet zduženia.
 4. Člen združenia je povinný na web stránke sledovať informácie a termíny, ktoré sa týkajú činnosti združenia. Člen je zodpovedný za včasnú aktualizáciu pri zmene jeho osobných a kontaktných údajov.
 5. Čestný člen nemá povinnosť platiť členské poplatky, nemá hlasovacie právo, má právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením.

Článok 5

Orgány združenia

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Kontrolór

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Valné zhromaždenie je verejné stretnutie členov združenia najmenej raz za päť rokov. V  mimoriadnych situáciách môže predsedníctvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva za splnenia podmienok ustanovených týmito stanovami.
 3. Valného zhromaždenia sú oprávnení zúčastniť sa členovia. Člen fyzická osoba sa zúčastňuje na zasadnutí valného zhromaždenia osobne. Člen právnická osoba sa na zasadnutí valného zhromaždenia zúčastňuje prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo zástupcu, ktorý sa preukáže písomným poverením s osvedčeným podpisom od štatutárneho orgánu člena právnickej osoby, ktorú zastupuje.
 4. Každý člen má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní členovia na valnom zhromaždení. Na schválenie rozhodnutí valného zhromaždenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.
 5. Valné zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z valného zhromaždenia.
 6. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 7. schvaľovať stanovy, etický kódex a ich zmeny,
 8. navrhovať víziu činnosti združenia do ďalšieho obdobia,
 9. voliť a odvolávať predsedu a členov predsedníctva združenia spomedzi členov združenia z radov rodičov s dieťaťom s diagnózou PEC alebo rodičov detí s iným pohybovým postihnutím, členov postihnutých PEC a členov s iným pohybovým postihnutím,
 10. voliť a odvolávať kontrolóra združenia,
 11. schvaľuje podiel príspevku od členov z vyzbieraných prostriedkov z podielu zaplatenej dane v prospech občianskeho združenia,
 12. rozhodovať o výške členského príspevku,
 13. rozhodovať o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe valného zhromaždenia,
 14. schvaľovať prijatie čestných členov, ktorí sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena združenia, alebo sa zvlášť zaslúžili o rozvoj a osvetu problematiky ochorenia PEC,
 15. schvaľovať zrušenie združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 16. Valné zhromaždenie môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia valného zhromaždenia predsedníctvu a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci.                 

Článok 7

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo združenia (ďalej „predsedníctvo“) je výkonný orgán združenia, ktorého členov volia a odvolávajú členovia združenia na valnom zhromaždení spomedzi členov združenia.
 2. Predsedníctvo riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia.
 3. Funkčné obdobie predsedníctva je 5 (päť) rokov. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
 4. Predsedníctvo má troch členov a je zložené z predsedu združenia, podpredsedu združenia a člena predsedníctva.
 5. Členovia predsedníctva sú štatutárnym orgánom združenia, ktorí sú oprávnení konať v mene združenia.
 6. Členovia predsedníctva sú oprávnení konať samostatne alebo spoločne zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve združenia, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok združenia iba po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia.

Článok 8

Štatutárne orgány združenia a podpisovanie v mene združenia

 1. Združenie koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je predsedníctvo, pričom každý z nich je oprávnený v mene združenia konať samostatne.
 2. Podpisovanie v mene združenia sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Článok 9

Kontrolór

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia.
 2. Kontrolór nemôže byť členom výkonného orgánu.
 3. Kontrolór  kontroluje činnosť združenia po všetkých stránkach.
 4. Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadaniach predsedníctva s hlasom poradným.
 5. Kontrolór kontroluje činnosť združenia  najmenej raz ročne.
 6. Funkčné obdobie kontrolóra je 5 (päť) rokov

Článok 10

Majetok občianskeho združenia PECKA

 1. Združenie nadobúda príjmy prostredníctvom: podielov zaplatenej dane, dotácií, darov, zbierok a účelových dotácií, z výnosov komerčných akcií združenia, výnosov z vlastnej činnosti, výnosov z majetku, z grantov, z dobrovoľných príspevkov aktivistov a z členských príspevkov.
 2. Združenie môže nadobúdať prostriedky aj od zahraničných sponzorov fyzických aj právnických.
 3. Predsedníctvo rozhoduje o využití prostriedkov finančných a materiálových.
 4. Kontrolovať správnosť využitia prostriedkov, ich hospodárneho a ekonomického využitia má právo len ten, kto ich poskytol. Povinnosť kontroly má kontrolór.
 5. Združenie v zmysle zákona v prípade potreby umožní kontrolu aj iným kontrolným a revíznym orgánom.
 6. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok 11

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
 2. dobrovoľným rozpustením, keď o tom rozhodne nadpolovičná väčšina členov na valnom zhromaždení,
 3. zlúčením s iným občianskym združením,
 4. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 5. Ak zaniká združenie rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví likvidátora resp. likvidátorov.
 6. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia.
 7. Majetok združenia sa v prípade likvidácie použije výlučne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely.
 8. Valné zhromaždenie rozhodne na ktoré občianske združenie bude prevedený likvidačný zostatok.

Článok 12

Spôsob komunikácie

V záujme efektivity činnosti združenia sa písomná forma používa v závislosti od povahy veci (napr. dohody, zmluvy). Komunikáciu s členmi je možné uskutočniť aj e-mailom, prípadne aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie. Členovia orgánov združenia a členovia združenia v záujme zefektívnenia činnosti združenia sa snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné formy komunikácie.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením a registráciou Ministerstva vnútra SR.
 2. Združenie sa v ostatnom riadi platnými právnymi predpismi.

V Pezinku 6. 2. 2018
Úprava stanov bola schválená Ministerstvom vnútra SR dňa: 16.3. 2018