ETICKÝ KÓDEX občianskeho združenia PECKA

I. Etický kódex

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty občianskeho združenia PECKA (ďalej združenie).

Etickými zásadami združenia sa riadi každý jeho člen. Etický kódex je verejne dostupný. Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu z orgánov združenia alebo k ukončeniu členstva v združení.

Občianske združenie PECKA je nezávislé, nestranícke, dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, zoskupujúce rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus, rodiny s deťmi s iným pohybovým postihnutím,  osoby postihnuté PEC a osoby s iným pohybovým postihnutím. 

II. Poslanie združenia

Poslaním združenia je združovanie a podpora rodín s dieťaťom postihnutým diagnózou PEC alebo iným pohybovým ochorením, osôb postihnutých PEC a osôb s iným pohybovým postihnutím. Spočíva hlavne v poskytovaní pomoci rodinám a uvedeným osobám pri riešení aktuálnych krízových situácií, a to podľa možností a v súlade s právomocami združenia.

Združenie sa snaží o presadzovanie skvalitňovania zdravotníckej starostlivosti o deti s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov. 

III. Etické zásady združenia

  1. dodržiavame zákony a právne normy SR, vykonávame len činnosť v súlade so Stanovami združenia;
  2. prostredníctvom webových stránok umožňujeme širokej verejnosti zoznámiť sa so stanovami združenia a našim poslaním, výročnými správami, informujeme o chorobe PEC, možnostiach terapie, liečby, poskytujeme dôležité informácie;
  3. s členmi uzatvárame zrozumiteľné zmluvy bez nátlaku, plníme záväzky a očakávame plnenie záväzkov členmi;
  4. dbáme o ochranu informácií o osobných údajoch členov, darcov, fyzických a právnických osôb, ktoré poukazujú podiel zaplatenej dane do občianskeho združenia PECKA;
  5. vedieme riadnu evidenciu finančných prostriedkov, získaných z podielu zaplatenej dane a o ich použití v súlade s § 50 Zákona o dani z príjmov;
  6. dbáme o vydokladovanie účelovosti finančných darov, poskytnutých z podielu zaplatenej dane a z iných darov poskytnutých združeniu;
  7. vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého audítora k svojmu hospodáreniu.

IV. Členovia združenia

Členovia združenia spolupracujú na princípe rovnosti všetkých členov, vzájomnej úcty a tolerancie, nenarušujú dobrú povesť ostatných členov a vzájomne si pomáhajú.

Člen združenia sa podieľa na činnosti združenia v zmysle stanov, interných predpisov združenia a koná v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

Člen združenia zaobchádza s údajmi ostatných členov združenia ako s dôvernými a nesmie ich bez súhlasu poskytovať ďalším osobám.

Každý člen združenia je povinný konať tak, aby neohrozil dobré meno občianskeho združenia PECKA.

V Pezinku 6. 2. 2018