Stanovy a etický kódex občianskeho združenia PECKA

PECKA je dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, zoskupujúce rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus (ďalej len "PEC") a iným pohybovým postihnutím.

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia je Občianske združenie PECKA.
 2. Sídlom združenia je ul. M.Dulu 46, 036 08 Martin.
 3. Združenie je právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 2 písmeno a/ Občianskeho zákonníka založenou na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov.
 4. Jeho právne pomery sa riadia týmto zákonom a stanovami združenia.

Článok 2

Poslanie a ciele občianskeho združenia PECKA

 1. Poslaním združenia je zoskupovanie a podpora rodín s dieťaťom postihnutým diagnózou PEC alebo iným pohybovým ochorením.
 2. Podporuje v rámci svojich možností rodiny s postihnutými deťmi s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím.
  Podporuje a rozvíja problematiku postihnutia PEC formou prednášok, seminárov, publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami a aj v spolupráci s inými združeniami.
 3. Pomáha riešiť aktuálne krízové situácie podľa možnosti a právomoci tohto združenia.
 4. Presadzuje skvalitňovanie zdravotníckej starostlivosti o deti s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov.
 5. Nadväzuje kontakty a získava pre spoluprácu odborníkov zo všetkých oblastí (právnej, zdravotníckej a sociálnej) , ktorí sa zaoberajú potrebami detí s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím.
 6. Organizuje vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú aj odbornú verejnosť.
 7. Združenie má právo vydávať periodickú a neperiodickú tlač ako aj podporovať iné inštitúcie vydávajúce takúto tlač , zameranú na spoločnú problematiku.

Združenie môže vyvíjať činnosť k získaniu sponzorských finančných a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členstvo v občianskom združení PECKA je individuálne, kolektívne alebo čestné.
 2. Členmi občianskeho združenia PECKA sa môžu stať rodičia dieťaťa s diagnózou PEC alebo iným pohybovým ochorením, osoby s postihnutím PEC alebo s iným pohybovým postihnutím nad 15 rokov svojho veku a iné súkromné a právnické osoby, ktoré majú záujem podporovať prácu občianskeho združenia PECKA.
 3. Členstvo vzniká zaregistrovaním písomnej žiadosti o prijatie za člena a zaplatením ročného členského poplatku vo výške 10 €.
 4. Členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, vylúčením, úmrtím alebo zánikom združenia. V prípade ukončenia členstva rezignáciou nemá člen právo žiadať späť dary a príspevky , ktoré poskytol združeniu pri jeho vstupe alebo počas svojho členstva v ňom.
 5. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo, ak tento porušil stanovy občianskeho združenia PECKA ( neplatenie ročného členského poplatku a pod.)
 6. Čestné členstvo udeľuje občianske združenie PECKA jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciam za osobitné zásluhy o zlepšenie kvality liečby a života detí s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím. O udelení čestného členstva rozhoduje na základe písomného návrhu ktoréhokoľvek člena združenia predsedníctvo.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia je oprávnený voliť, byť volený do príslušných orgánov združenia, podávať návrhy, pripomienky, žiadosti a aktívne sa podieľať na práci v orgánoch a na činnosti združenia, zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a používať výhody z toho vyplývajúce.
 2. Člen združenia je povinný dodržiavať stanovy občianskeho združenia PECKA, uznesenia valného zhromaždenia a predsedníctva.
 3. Čestný člen nemá povinnosť platiť členské poplatky, nemá hlasovacie právo, má právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných občianskym združením.

Článok 5

Orgány združenia

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Dozorná rada

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Valné zhromaždenie je verejné stretnutie členov združenia najmenej raz za tri roky. V mimoriadnych situáciach môže predsedníctvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.
 3. Valné zhromaždenie schvaľuje výšku členského príspevku. Prerokováva správu o činnosti združenia a správu o hospodárení za uplynulé obdobie.
 4. Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a dodatky. Na schválenie stanov alebo ich zmien a dodatkov je potrebné, aby za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov valného zhromaždenia.
 5. Valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedníctvo združenia a dozornú radu. Predsedníctvo a dozorná rada sa volia na obdobie do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
 6. Prezident občianskeho združenia PECKA sa volí z radov rodičov s dieťaťom s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím. Prezident občianskeho združenia je jeho členom, členom a prezidentom predsedníctva.

Článok 7

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý zabezpečuje činnosť združenia podľa koncepcie schválenej valným zhromaždením.
 2. Predsedníctvo má právomoc rozhodovať o konkrétnej realizácii koncepcie združenia, vykonáva všetky aktivity smerom na verejnosť.
 3. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát do roka.
 4. Predsedníctvo sa skladá minimálne z troch a maximálne z piatich členov.
  Členovia predsedníctva musia byť z radov rodičov s dieťaťom s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím alebo blízky príbuzný takéhoto dieťaťa.
 5. Predsedníctvo volí prezidenta združenia, ktorý je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia a vystupuje navonok v mene cieľov a poslania združenia. V jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident alebo poverený člen predsedníctva.

Článok 8

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia.
 2. Člen dozornej rady nemôže byť členom výkonného orgánu.
 3. Dozorná rada kontroluje činnosť združenia po všetkých stránkach.
 4. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadaniach predsedníctva s hlasom poradným.
 5. Dozorná rada zasadá najmenej dva razy ročne.

Článok 9

Majetok občianskeho združenia PECKA

 1. Občianske združenie nadobúda príjmy prostredníctvom: dotácií, darov, zbierok a účelových dotácií, z výnosov komerčných akcií združenia, výnosov vlastnej činnosti, výnosov z majetku, z grantov, dobrovoľných príspevkov aktivistov a členských príspevkov.
 2. Združenie môže nadobúdať prostriedky aj od zahraničných sponzorov fyzických aj právnických.
 3. Predsedníctvo rozhoduje o využití prostriedkov finančných a materiálových.
 4. Kontrolovať správnosť využitia prostriedkov, ich hospodárneho a ekonomického využitia má právo len ten, kto ich poskytol. Povinnosť kontroly má dozorná rada.
 5. Združenie v prípade potreby umožní kontrolu aj iným kontrolným a revíznym orgánom.
 6. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok 10

Bankové konto

 1. Združenie má založený bežný účet.
 2. Názov účtu je totožný s názvom združenia.
 3. Všetky zmeny bankového účtu ako aj operácie s vkladmi a výbermi musí schváliť prezident združenia.

Článok 11

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, keď o tom rozhodne nadpolovičná väčšina členov na valnom zhromaždení.
 2. Zlúčením s iným občianskym združením.
 3. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 4. Ak zaniká združenie rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví likvidátora resp. likvidátorov.
 5. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia.
 6. Majetok združenia sa v prípade likvidácie použije výlučne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely.
 7. Valné zhromaždenie rozhodne, na ktoré občianske združenie bude prevedený likvidačný zostatok.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením a registráciou Ministerstva vnútra SR.
 2. Občianske združenie PECKA sa v ostatnom riadi platnými právnymi predpismi.

29.1.2009
Stanovy boli schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 27.2.2009.

 

 

 

ETICKÝ KÓDEX

Občianskeho združenia PECKA

 

I. Etický kódex

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty Občianskeho združenia PECKA (ďalej združenie).

Etickými zásadami združenia sa riadi každý jeho člen. Etický kódex je verejne dostupný. Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu z orgánov združenia alebo k ukončeniu členstva v združení.

Občianske združenie PECKA je nezávislé, nestranícke, dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, zoskupujúce rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus a iným pohybovým postihnutím.

 

II. Poslanie združenia

Poslaním združenia je združovanie a podpora rodín s dieťaťom postihnutým diagnózou PEC alebo iným pohybovým ochorením. Spočíva hlavne v poskytovaní pomoci rodinám pri riešení aktuálnych krízových situácií, a to podľa možností a v súlade s právomocami združenia.

Združenie sa snaží o presadzovanie skvalitňovania zdravotníckej starostlivosti o deti s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov.

 

III. Etické zásady združenia

 1. dodržiavame zákony a právne normy SR, vykonávame len činnosť v súlade so Stanovami združenia;
 2. prostredníctvom webstránok, výročných správ umožňujeme širokej verejnosti zoznámiť sa so stanovami združenia, našim poslaním, informujeme o chorobe PEC, možnostiach terapie, liečby, poskytujeme dôležité informácie;
 3. s členmi uzatvárame zrozumiteľné zmluvy bez nátlaku, plníme záväzky a očakávame plnenie záväzkov členmi;
 4. dbáme o ochranu informácií o osobných údajoch členov, fyzických a právnických osôb, ktoré poukazujú podiel zaplatenej dane do Občianskeho združenia PECKA ako aj darcov;
 5. vedieme riadnu evidenciu finančných prostriedkov, získaných z podielu zaplatenej dane a o ich použití v súlade s § 50 Zákona o dani z príjmov;
 6. dbáme o vydokladovanie účelovosti finančných darov, poskytnutých z podielu zaplatenej dane a z iných darov poskytnutých združeniu;
 7. vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého audítora k svojmu hospodáreniu.

 

 

 

 

IV. Členovia združenia

Členovia združenia spolupracujú na princípe rovnosti všetkých členov, vzájomnej úcty a tolerancie, nenarušujú dobrú povesť ostatných členov a vzájomne si pomáhajú.

Člen združenia sa podieľa na činnosti združenia v zmysle stanov, interných predpisov združenia a koná v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

Člen združenia zaobchádza s údajmi ostatných členov združenia ako s dôvernými a nesmie ich bez súhlasu poskytovať ďalším osobám.

Každý člen združenia je povinný konať tak, aby neohrozil dobré meno Občianskeho združenia PECKA.

 

 

V Martine 25. mája 2016